Regulamin serwisu

Dzień dobry!

Nazywam się Adam Lewicki i jestem właścicielem produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://e-nauki.pl. Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w serwisie. Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: TD-Medio Adam Lewicki, numer NIP: 5591857900, numer REGON: 368459466. Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w serwisie, czy postępowaniu reklamacyjnym. W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@e-nauki.pl. Pozdrawiam i życzę efektywnej nauki.

§ 1. Definicje

Na potrzeby regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – zależności od wyboru Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia: 1) Przelewy24 – Grupa DialCom24 ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, numer NIP 781-173-38-52, numer REGON 634509164; Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513. Agent rozliczeniowy: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, numer NIP: 779-236-98-87, numer REGON: 301345068; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, 2) PayPal – Przedsiębiorstwo PayPal  Holdings Inc. zarejestrowane w R.C.S. Luksemburg pod numerem B 118 349 z oficjalną siedzibą w Luksemburgu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://e-nauki.pl/regulamin-serwisu/
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://e-nauki.pl/
 6. Sprzedawca – Adam Lewicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TD-Medio Adam Lewicki”, ul. Młyńska 52, 86-122 Bukowiec, NIP: 5591857900.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: a) dostęp do Internetu, b) standardowy system operacyjny, c) standardowa przeglądarka internetowa, d)posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: a) dostęp do Internetu, b) standardowy system operacyjny, c) standardowa przeglądarka internetowa, d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Serwisie. Do zawarcia umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Serwisie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail (albo nazwy Użytkownika) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Utworzone przez Kupującego konto w Serwisie przeznaczone jest do wyłącznego użytku Kupującego. Kupującemu w szczególności zabrania się użyczenia konta innej osobie.
 5. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Serwisie. W celu usunięcia konta Kupujący powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@e-nauki.pl o tytule: „Usunięcie konta” oraz treści: „Oświadczam, że rezygnuję z usługi utrzymywania konta w Serwisie”.
 6. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@e-nauki.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację

§ 4. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5. Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki: a) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”, b) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Serwisie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta, d) zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności – akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu, e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. W przypadku, gdy Kupujący jako formę zapłaty wybierze „Przelew tradycyjny”, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” przeniesiony zostanie na stronę zawierającą rachunek bankowy oraz dane Sprzedawcy.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6. Uprawnienia licencyjne Kupującego

 1. Z chwilą zawarcia umowy zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z produktu elektronicznego będącego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Bez zgody Sprzedawcy udzielonej na piśmie produkt elektroniczny będący przedmiotem umowy nie może być przez Kupującego rozpowszechniany, użyczany, wynajmowany ani publicznie udostępniany w żaden sposób.
 3. Nieprzestrzeganie reguł postępowania o których mowa w ust. 2 skutkuje wysłaniem przez administrację Serwisu upomnienia do Kupującego dopuszczającego się naruszeń, a w przypadkach rażących, bez wysłania wcześniejszego upomnienia, usunięciem konta.

§ 7. Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności za pośrednictwem Operatora płatności albo po zaksięgowaniu się środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Produkt elektroniczny będący przedmiotem transakcji dostępny jest w indywidualnym koncie Kupującego utworzonym podczas składania zamówienia. Dostęp do konta wymaga zalogowania się.

§ 8. Odstąpienie konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://e-nauki.pl/pliki-do-pobrania/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://e-nauki.pl/pliki-do-pobrania/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://e-nauki.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 30 października 2018 roku.